عزیز من گل من تولدت مبارک -قشنگ شدی گل شدی ،شدی مثل عروسک 

عزیز من گل من تولدت مبارک

نگا نکن اینقده تو آینه خوت رو بیا ببر  عزیزم کیک تولدت رو