آهنگ شاد هله دان دان دانه یدانه  یار ما مهربون مال آبادانه یدانه از امید جهان