آهنگ بسیار شاد پرتوریکو از 25 باند 


دانلود این آهنگ 

 

اون پورتو ریکه شولوژیجه هرکی اونو دیده از دنیا بریده
اون یه پروتوریکه شولوگیجه هرکی اونو دیده از دنیا بریده اون یه پرتوریکه
پرتوریکه پرتوریکه پرتوریکه اون یه پرتوریکه پرتوریکه

میتونه تا صبح برقصه راحت میتونه که برقصه ساعت به ساعت
میتونه دیوونه شه مثله دیوونه ها
میکوبه پا میکوبه پا میکوبه پا میکوبه پا

کنترلش سخته دسته همرو بسته میخواد برقصه برقصه برقصه
اون یک جیبسیه به دلم میشینه من اونو دارم این فوق العادست

اون پورتو ریکه شولوگیجه هرکی اونو دیده از دنیا بریده
اون یه پروتوریکه شولوگیجه هرکی اونو دیده از دنیا بریده

اون یه پرتوریکه ( میکوبه پا میکوبه پا)
(میکوبه پا میکوبه پا)
(میکوبه پا میکوبه پا)

اون یه پورتو ریکه
میکوبه پا میکوبه پا
میکوبه پا میکوبه پا
میکوبه پا میکوبه پا